1390

حضور در نمایشگاه بین المللی مشهد

1392

همایش اعضای اتحادیه موبایل
با اسپانسری شرکت بازرگانی پاسارگاد

1393

حضور در نمایشگاه بین المللی مشهد 1393
غرفه معرفی محصولات شرکت بازرگانی پاسارگاد
با حضور عوامل شرکت رایانه پرداز متین

1394

همایش اتحادیه موبایل
واقع در دانشگاه فردوسی مشهد
با عنوان معرفی محصولات شرکت بازرگانی پاسارگاد