شرایط گارانتی کالا های شرکت بازرگانی پاسارگاد

  • سالم بودن لیبل گارانتی

  • انطباق سریال محصول با سریال درج شده در بسته بندی محصول

  • عدم آب خوردگی محصول

  • عدم ضربه و هرگونه آسیب فیزیکی