ساعت هوشمند هاینو تکو C1

HainoTeko Smart Watch C1