ضبط کننده صدا سونی ICD-PX470

Sony ICD-PX470 Voice Recorder